Таня Гочева Танева

Таня Гочева Танева
Катедра: 
Обществени науки и езиково обучение
Научна Степен: 
доц. д-р
Служебен телефон: 
+359 (0) 42 699-463
Кабинет: 
586
Статии: 
 1. Танева, Т., М.Николов (1995) Характер на мотивацията за животновъдна дейност у заетите в държавните и частни ферми, сп. Икономика и управление на селското стопанство, София, 7-8, ISSN: 0205-3845, с. 75-77.
 2. Николов, М., Т. Танева (1996) Отношение на заетите в частните и държавните животновъдни ферми към аграрната ситуация в страната (анализ на данни от емпирично социално-психологическо проучване), сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2, ISSN: 0205-3845, с. 41-43.
 3. Танева, Т. (2001) Компетентност и стопански риск в дейността на частните земеделски производители, сп. Икономика и управление на селското стопанство, №1, София, ISSN: 0205-3845, с.27-29.
 4.  Вътев, В., М. Николов, Т. Танева (2001) Самооценки на професионалната подготвеност и очакванията за реализация на студентите, завършили специалност „Животновъдство”, випуск 2000, сп. Икономика и управление на селското стопанство,  №1, София, ISSN: 0205-3845, с. 58-60.
 5. Танева, Т. (2001) Мотивация и склонност към риск в стопанското поведение на предприемачите в аграрната сфера, сп. Психологични изследвания,  №2, ИП-БАН, София, ISSN: 1311-4700, с. 115-121.
 6. Вътев В., Т. Танева, М. Николов (2003) Отношение на абсолвентите от специалност „Животновъдство”, випуск 2002 г. на Тракийския университет към обучението и професионалната им реализация, сп. Икономика и управление на селското стопанство, №3, София, ISSN: 0205-3845, с.45- 48.
 7. Вътев В., Т. Танева, Д. Памукова (2003) Характеристика на професионално ориентираните студенти от специалност „Фермерство” на БГАК, сп. Икономика и управление на селското стопанство, № 6, София, ISSN: 0205-3845, с.69-70.
 8. Господинова, Е., Т. Танева (2003) Професионално-социална идентичност на специалния педагог, сп. Pro Otology, v.3, №2, Ст.Загора, ISSN: 1311-8633, с.119-121.
 9. Вътев, В., Т. Танева, Д. Памукова (2004)  Специалността „Фермерство” като практикувана и желана професия, сп. Икономика и управление на селското стопанство, №5, София, ISSN: 0205-3845, с.57-60.
 10. Господинова, Е., Т. Танева (2005) Студентски портрет на преподавателя – емпирични индикатори за оценка, сп. Психосоматична медицина, т.ХІІІ, №1, София, ISSN: 1310-0564, с.99-108.
 11. Шошева, Ш., Т. Танева, Е. Господинова (2006) Фамилна комуникация и социална адаптация на децата с психосоматични заболявания, сп. Психосоматична медицина, т. ХVІ, №1, София, ISSN: 1310-0564, с.79-85.
 12. Василев, К., М. Генчева, Т. Танева, М. Николов (2008) Социологическа диагностика на фактори, влияещи върху устойчивостта на професионалната заетост в условията на преход към пазарно стопанство в Р България, сп. Ветеринарномедицински новини, №3-4, София, ISSN: 1310-0284, с.24-28.
 13. Льочкова, М., Т. Танева (2008) Креативно и конструктивно мислене на студентите във ФОЗ, сп. Здравен мениджмънт, т.8, №4, София, ISSN: 1311- 9982,  с.68-72.
 14. Танева, Т. (2008) Субективна перцепция на риска за здравето и физическото благополучие, сп. Trakia Journal of sciences, 6(2), supp.3, ISSN: 1312-1723, p.19-23, под печат.
 15. Когнитивни и афективни аспекти на субективната оценка на икономическия риск  (2010)  сп. Trakia Journal of sciences, ISSN: 1312-1723, под печат
 16. Taneva T. (2005) Ценностные параметры педагогической работы педагогов специальных школ, Pedagogjednej czy wielu drog, №3, Akademi podlaskiej, Siedlce, ISВN: 83-7051-370-0, p.232-247.
 17. Taneva T. (2008) The subjective  perception of gains and losses for the students of economic specialties in the higher school, Jezyk wspotczesnej pedagogiki, 2, Siedlce, ISВN: 978-83-923928-3-5, p.159-165.
 18. Taneva TCognitive I affective aspects of the subjective assessment  of the economic risk, сп. Trakia Journal of sciences, ISSN: 1312-1723, 2010
 19. Господинова Ел., Т. Танева, Ст.Енчев, Д.Иванова, А.Кирякова Г.Димитров, С. Дурмушева (2011)  Cloning as a problem by students in social activities,  International scientific on-line journal, Science & Technologies,  ISSN 1314-4111, Volume I; Number 7;: Social studies.
 20. Танева, Т. (2011) Качество на професионалната подготовка на специалистите по икономика, завършили Тракийски университет, Педагогическата среда в университ ета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист  2 (2)  253.
 21. aneva T(2011) Subjectivity and objectivity in economic risk behavior, сп. Trakia Journal of sciences, ISSN: 1312-1723, 2011
 22. Танева, Т. (2012) Евристика на репрезентативността при вземане на рискови решения, International scientific on-line journal, Science & Technologies,  ISSN 1314-4111, Volume I; Number 7;: Social studies.
 23. Todorova, T., N. Mechkarska, T.Taneva  (2012) Violence over women in Bulgaria, сп. Trakia Journal of sciences, ISSN: 1312-1723
 24. Korueva, Z., V. Radeva, T.Taneva (2012) The problem of violence over children in bulgaria, сп. Trakia Journal of sciences, ISSN: 1312-1723
 25. Avramov, M., K. Slavov, T. Taneva (2012) Trafficking of human beings as a social problem in the republic of Bulgaria, сп. Trakia Journal of sciences, ISSN: 1312-1723
 26. Taneva T. 2010 Cognitive I affective aspects of the subjective assessment  of the economic сп. Trakia Journal of sciences, ISSN: 1312-1723  risk8181
 27. Taneva, T.,V. Vatev  (2012) Risk assessment approaches in economic behaviour, International scientific on-line journal, Science & Technologies,  ISSN 1314-4111, Volume I; Number 7;: Social studies.
 28. Angelova P., T.Taneva  (2012) Influence of the risk inclination on the subjective  perception of economic risk, International scientific on-line journal, Science & TechnologiesISSN 1314-4111, Volume I; Number 7;: Social studies.
 29. Gospodinova, El., T.Taneva  (2012) Reference point in optimizing the subjective utility of economic decisions, International scientific on-line journal, Science & Technologies, Volume ii; Number 7; 2012: Social studies ISSN 1314-4111.
 30. Танева, Т., (2012) Търсене на усещания и субективна перцепция на риска,   International scientific on-line journal, Science & Technologies,  Volume ii; Number 7; 2012: Social studies, ISSN 1314-4111.
Научни проекти: 

Участие в  международни проекти на ЕС:

 • TRADE ON LINE, Leonardo da Vinci programme – Италия, Испания, Франция, Германия, Швеция, България, 2002-2004 г.;
 • NEW AGRI, Leonardo da Vinci programme - Италия, Испания, Франция, България, Румъния, Словакия, 2004-2006 г.;
 • PROAERE, Leonardo da Vinci programme - Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания, България, 2005-2007 г.;
 • EUROPEAID/127765/C/ACT/MULTI, Номер на договор: 2009/202-172, Въвеждане на принципите на обучението за развитие в българското училище Център за приобщаващо образование, 2010-2012 ЕС

Участник  в национални проекти:  

 • Еднакви в другостта (образователна интеграция в мултиетническа среда), МОН,  2007-2008, ТрУ, ДИПКУ.
 • Едно училище за всички (успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства), МОН, 2008, гр. Свиленград

Участник  в университетски проекти:  

 • „Интеграционни връзки в аграрното производство”, МОН, 2001-2002, ТрУ, АФ.
 • Проучване на професионалното формиране и реализация на студентите от Аф и БГАК и разработване на функциониращ модел за академична обратна връзка, МОН,  АИ 2/ 04, 2004- 2007 г., ТрУ – АФ.
 • Организационно-икономически аспекти на системите за класифициране на аграрните продукти, МОН,  4И/08, 2008-2009, ТрУ – АФ.
 • 4и/10  Създаване на център по регионално развитие към стопански факултет, тракийски университет ТрУ, ръководител доц. Венета Гайдарджиева МОМН – 2010 – 2011г.

Ръководител на проекти:

 • 7И/11 Ценностно мотивационен профил на служителите в общинска администрация ТрУ, ръководител доц. Таня Танева, МОМН 2010-2012
 • ОУП -  Създаване на мултимедийна езикова лаборатория за обучение на студентите от СФ, ВМФ и АФ и изследване влиянието на дигиталните технологии върху качеството на обучение; 2012-2014, ръководител доц. Таня Танева, МОМН