Стопански факултет - Конференция
Стопански факултет
Стопански факултет - Конференция
Стопански Факултет - Тракийски университет
Стопански факултет - Проект

Добре дошли в сайта на Стопански Факултет

Стопански факултет е основно структурно звено на Тракийски университет - Стара Загора. В него се обучават студенти в образователно - квалификационни степени (ОКС) "Бакалавър", и "Магистър" и образователна и научна степен (ОНС) "Доктор", от професионални направления "Икономика", "Администрация и управление".


Ще се радваме да получим Вашите мнения и отзиви за актуалността и оперативността на представената информация на адрес
decanat_fe@uni-sz.bg

Subscribe to Front page feed